NL FR EN

Disclaimer

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.primeretail.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Prime Retail Agency bvba behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie over Prime Retail Agency

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Prime Retail Agency bvba , met een maatschappelijke zetel aan de Twaalfmaandenstraat 15 bus 4, 2000 Antwerpen, België. Prime Retail Agency bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 676.667.743 en draagt als BTW-identificatienummer BTW BE 0676 667 743.

3. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij een kantoor van Prime Retail Agency bvba. Bij elk vastgoedeigendom op de website wordt vermeld welk kantoor het betreffende vastgoed beheert.

Kantoor: Prime Retail
Twaalfmaandenstraat 15 bus 4, 2000 Antwerpen, Tel.: +32 3 369 84 84

Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u Prime Retail Agency bvba bereiken via het volgende e-mailadres: info@primeretail.be

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Prime Retail Agency bvba u in essentie het volgende aan:

  • Informatie over de aangeboden diensten van Prime Retail Agency bvba, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;
  • Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van Prime Retail Agency bvba, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het beherende kantoor;
  • Een communicatieplatform tussen u en Prime Retail Agency bvba, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Prime Retail Agency bvba;
  • Verschillende digitale diensten, waarmee Prime Retail Agency bvba u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Prime Retail Agency bvba u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod

Prime Retail Agency bvba levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Prime Retail Agency bvba op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Prime Retail Agency bvba dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. Prime Retail Agency bvba doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Prime Retail Agency bvba, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Prime Retail Agency bvba treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer 506597. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van Prime Retail Agency bvba kan u terecht in één van de kantoren van Prime Retail Agency bvba (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Prime Retail Agency bvba erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Prime Retail Agency bvba. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prime Retail Agency bvba. 

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Prime Retail Agency bvba beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Prime Retail Agency bvba aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Prime Retail Agency bvba niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.primeretail.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Prime Retail Agency bvba is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.primeretail.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.

More info Continue